Demanar reconeixement científic de la SCD

Procediment per obtenir el reconeixement i l'aval científic d'una activitat docent o acte científic per part de la Societat Catalana de Digestologia (SCD).

Requeriments :

  • S'ha de demanar amb un mínim d'un mes d'antelació a l'inici del curs o activitat.
  • Tan sols es concedirà el reconeixement científic de la SCD a aquelles activitats i/o cursos que es trobin acreditats (o s'hagin iniciat els tràmits d'acreditació) pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) o la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (CFCSNS), o activitats amb reconeixement de crèdits ECTS avalats per una Universitat.

Com obtenir-lo :

  • Omplir i enviar el "full de sol·licitud" via e-mail a: martagratacos@academia.cat
  • Adjuntar el programa i/o enllaç a la pàgina web de l'activitat.
  • La Junta Directiva de la SCD valorarà la sol·licitud de reconeixement de l'activitat, tot emetent una proposta de resolució amb el vistiplau, si s'escau, de la concessió de l'aval científic.
  • La secretaria tècnica de la SCD donarà resposta a la sol·licitud, un cop valorada per part de la Junta Directiva, en un terme de 20 dies des de la seva recepció.


Beneficis i drets de la concessió de l'aval:

  • Difusió de l'activitat a l'apartat de notícies de la portada del web de la SCD.
  • Enviament a través de correu electrònic a tots els Socis de la SCD de la informació del curs (és imprescindible adjuntar a la sol·licitud un enllaç al web de l'activitat, o el programa del curs en format pdf amb un màxim de 200kb de mida de l'arxiu).
  • Si es volen fer enviaments via correu postal ordinari del programa, caldrà contactar amb l'Acadèmia (academia@academia.cat).
  • En cas de concedir-se l'aval, es podrà fer constar el logotip i menció de la SCD al programa i web del curs.

NOTA:

Per a activitats que puguin resultar d'interès per als socis, però sense voluntat d'obtenció i concessió implícita de l'aval i reconeixement científic de la SCD, es podrà sol·licitar l'enviament de les informacions de l'activitat a tots els Socis a través del correu electrònic i l'anunci a l'apartat de notícies del web de la SCD, sense que aquest fet brindi el dret a ús del logotip ni menció de la SCD en el programa i/o documentació relacionada amb l'activitat. En aquest supòsit caldrà enviar e-mail amb les informacions pertinents de l'activitat a: martagratacos@academia.cat. Serà la Junta Directiva de la SCD qui avaluarà la sol·licitud de difusió i en donarà resposta abans de 20 dies des de la seva rebuda.