Junta Directiva Societat Catalana de Digestologia

President Jordi Guardiola Capon
Vicepresident Maria Esteve Comas
Secretari Montserrat García Retortillo
Vicesecretari Ingrid Ordás Jiménez
Vocals Margarita Sala Llinàs
Maria Pellise Urquiza
Victòria Andreu Solsona
Marta Piqueras Cano